De Voedselstrategie

Een voedselstrategie is een proces waarbij burgers, beleidsmakers, boeren en andere lokale actoren nadenken over hoe het voedselsysteem kan veranderd worden en welke acties er nodig zijn om die verandering te realiseren. Het zet ‘voedselproductie en –consumptie’ op de agenda, bouwt verder op bestaande initiatieven en zoekt meerwaarde door verschillende groepen bij elkaar te brengen. Het stelt klimaatdoelen, sociale en economische doelen voorop. Een voedselstrategie is een gezamenlijk gedragen visie waarbij alle doelgroepen en thema’s in een voedselbeleid worden gegoten.  

 

Een voedselstrategie voor Merelbeke is een proces met alle betrokken actoren

Er zijn veel belanghebbenden in Merelbeke. Naast de landbouwers, zijn er ook de onderzoeksinstellingen, overheden, belangenorganisaties, supermarkten,... Onderstaande foto geeft weer welke verschillende actoren er allemaal (kunnen) zijn:

 

Een proces waarbij nagedacht wordt over de acties die ondernomen kunnen worden

Hierbij kijken we in Merelbeke hoe we meer zichtbaarheid kunnen geven aan de korte keten. We startten in met de noden, behoeften en opportuniteiten die de landbouwers zien in Merelbeke. Vervolgens luisteren we naar de noden, behoeften en opportuniteiten die de overige schakels in het voedsellandschap hebben. Deze brengen we samen en gaan in dialoog om te kijken of we deze met elkaar kunnen verbinden.
Deze acties kunnen in samenwerking uitgevoerd worden of ingepland worden door verschillende actoren met elkaar te verbinden.

... sociaal, economisch en ecologische doelstellingen

Bij het uitwerken van de voedselstrategie voor Merelbeke kijken we niet alleen naar de economische of financiële meerwaarde. We zoeken ook naar maatschappelijk draagvlak voor de korte keten. Immers kunnen er ook maatschappelijke sociale doelen nagestreefd worden. Denk maar aan werkgelegendheid voor mensen met een beperkte toegang tot de arbeidsmarkt (sociale economie). Ook heeft korte keten een ecologische meerwaarde. In de korte keten worden de tussenschakels in de voedselketen beperkt tot het minimum. Rechtstreekse verkoop tussen landbouwer en ocnsument is de kleinste schakel. Hier wordt gewerkt met een hoevewinkel. Echter zijn er nog tal van andere vormen (bijvoorbeeld gemeenschappelijke verkooppunten, groente- en fruitpakketten, gezamelijke verkopen,..

Als alle drie de doelstellingen in balans zijn, dit wil zeggen dat er een sociale, economische en ecologische meerwaarde is, dan spreken we van een geslaagde voedselstrategie.

Interessante bronnen en voorbeelden

De Verenging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw ontwikkelde een sterke visie en begeleide verschillende steden en gemeenten bij het ontwikkelen van een lokale voedselstrategie.

De provincie Oost-Vlaanderen als partner voor de gemeente Merelbeke.

Levuur als procesbegeleider voor de gemeente Merelbeke.