Een boeiend studie- en participatietraject

Wat is er gebeurd?
In het voorjaar van 2018 besloot het Lokaal Bestuur Merelbeke een participatietraject op te zetten voor de herinrichting van het dorpsplein en het verkeersveiliger maken van de dorpskern van Bottelare. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten opgesteld die als leidraad fungeren bij het verder ontwerp van de plannen:

  • Veilige voet- en fietspaden zodat de zwakke weggebruiker zich veilig kan begeven in en door het dorp.
  • Het handhaven van de snelheid in de zone 30.
  • Het ontmoedigen van het doorgaand autoverkeer
  • Het verbieden van het doorgaand zwaar verkeer.

Het Lokaal Bestuur Merelbeke wil samen met de bewoners van Bottelare bouwen aan een verkeersveilig en leefbaar Bottelare. Via een participatietraject krijgen burgers en andere partners een stem in de opmaak van dit masterplan dat de komende jaren gefaseerd zal worden uitgevoerd.

Het lokaal bestuur laat zich bijstaan door het ontwerpbureau Omgeving BV uit Antwerpen in samenwerking met mobiliteitsbureau Traject. Daarnaast werden ook een aantal buurtbewoners als vertegenwoordigers van de kern Bottelare betrokken in het ontwerpproces.

Vanaf het najaar van 2018 werd op tal van manier input verzameld:
- Een intensief studie- en participatietraject werd doorlopen met onder meer het uitvoeren van verkeers- en parkeertellingen, een uitgebreide terreinstudie en verzameling van historische data.
- De organisatie van een praatstraatje eind 2018.
- Een bevraging op 4 januari 2019 tijdens nieuwjaarsreceptie bewonersplatform Bottelare.
- Een bewonersenquête in het voorjaar van 2019.
- Een eerste druk bijgewoond dorpsdebat op 10 mei 2019.

Nu het ontwerpplan klaar is wenst het Lokaal Bestuur Merelbeke samen met het studiebureau Omgeving het ontwerp voor de dorpskernvernieuwing en de schoolomgeving in Bottelare voor te stellen. Het was voorzien deze toelichting te doen op een dorpsavond op 2 april 2020 waarbij je na een algemene presentatie bij themastanden terecht zou kunnen voor vragen of meer informatie. Naar aanleiding van de coronacrisis was het echter niet mogelijk om het in deze vorm te laten doorgaan. Het lokaal bestuur komt daarom met een alternatief voor participatie. 

Wat gaan we nog doen?

  • Oktober 2020: Online en offline presentatie van de scenario’s voor de verkeersveilige doortocht, de herinrichting van het dorpsplein en de schoolomgeving.
  • November: Inwoners van Bottelare en daarbuiten krijgen de kans om online of op papier feedback te geven op de scenario’s voor de verkeersveilige doortocht en de inrichting van het dorpsplein.
  • December 2020: We verwerken jullie feedback en stellen een finaal plan op.
  • Januari 2021: Voorstelling definitief masterplan aan alle bewoners van Bottelare.

< Home