Tijdelijke maatregelen - update juni 2022

In de eerste helft van dit jaar werden evaluatiegesprekken gehouden over enkele tijdelijke maatregelen die werden ingevoerd in het kader van de werken aan de Bergwijkbrug. Bij deze evaluatiegesprekken werd rekening gehouden met de verzamelde input van de online bevraging en de meldingen die binnenkwamen bij de dienst mobiliteit. Daarnaast werd onder andere ook gekeken naar verschillende metingen en zat de politie mee aan tafel met hun bevindingen.

Het college van burgemeester en schepenen besliste daarna voor het behouden van:

 1. De gewijzigde verkeerscirculatie in de Oude Gaversesteenweg en Gaversesteenweg.
 2. Het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt van de Hundelgemsesteenweg met de Bergstraat.
 3. Het beperkt éénrichtingsverkeer in de Van Laetestraat.

1 Eénrichtingsverkeer in de Oude Gaversesteenweg en Gaversesteenweg

De aanpassingen in de Oude Gaversesteenweg zorgen voor een verkeersveiligere en verkeersleefbare situatie dan voorheen. Extra sluipverkeer door de Oude Gaversesteenweg richting het noorden wordt vermeden. Ook de snelheid wordt door het invoeren van het geschrankt parkeren geremd. Ook zorgt het invoeren van het eenrichtingsverkeer voor een vlottere doorstroming op het rondpunt van Plataan. We stellen een algemene stijging van de verkeersveiligheid en leefbaarheid vast.

We legden wel enkele verbeterpunten vast en die worden in de komende maanden aangepakt:

 • Fietsers:
  • Aanpakken situatie onder de brug.
  • Extra signalisatie dat fietsers in twee richtingen rijden.
  • Aanpassen belijning kruispunt Waterstraat en Oude Gaversesteenweg.
 • Tonnageverbod uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Oude Gaversesteenweg
 • Blijven monitoren snelheid in de Oude Gaversesteenweg
 • Aanpakken signalisatie Tijarm zodat gebruik door wagens ontmoedigd wordt

Het invoeren van het enkelrichtingsverkeer in de Gaversesteenweg zorgt voor een veiligere doorstroming van het fietsverkeer op de Hundelgemsesteenweg en het wegwerken van een knelpunt op de schoolroutekaart. Daarnaast kunnen ook twee afslagstroken gecreëerd worden respectievelijk voor het verkeer dat naar links en naar rechts moet afwikkelen waardoor het verkeer zich kan spreiden bij het wachten aan de verkeerslichten. Ook is er minder geluidsoverlast op het kruispunt Gaversesteenweg en Hundelgemsesteenweg. 

Een aantal maatregelen op korte termijn zijn wenselijk voor de volgende knelpunten voor de Gaversesteenweg:

 • Aanpassen verkeerslichtenregeling op kruispunt met de Hundelgemsesteenweg zodat de afwikkeling vlotter kan verlopen
 • Aanpakken kruispunt Oude Gaversesteenweg x Gaversesteenweg
 • Blijven monitoren van de snelheid in de Gaversesteenweg waarbij we gebruik maken van Telraam. Meer info over de gemiddelde snelheid hier

 

2. Verkeerslichten op het kruispunt Hundelgemsesteenweg en Bergstraat

De verkeerslichten zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer. Daarnaast hebben ze als belangrijk(ste) voordeel dat fietsers en voetgangers veel veiliger het kruispunt kunnen oversteken.

De lichtenregeling wordt aangepast naar analogie met het kruispunt Van Goethemstraat en Hundelgemsesteenweg. Ook de plaatsing van de palen en verkeerssignalisatie wordt geoptimaliseerd.

 

3. Eenrichtingsverkeer Van Laetestraat

In overleg met de gemeente Melle werd beslist om dit eenrichtingsverkeer te behouden. De wegbreedte is voor een groot deel van de Van Laetestraat niet breed genoeg om twee wagens en/of kleine en grote vrachtwagens te laten kruisen. Daarnaast blijft dit ook een belangrijke fietsverbinding zolang de fietsverbinding langs de Ringvaart niet helemaal gerealiseerd is.

 

4. Nog even ter herinnering, wat werd eerder al als definitieve maatregel ingevoerd?

 1. Verkeerslichten op het kruispunt Van Goethemstraat x Hundelgemsesteenweg
 2. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Bergstraat x Fraterstraat

 3. Het nieuwe doorlopende fietspad in de Bergstraat en het parkeerverbod.

 4. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Waterstraat x Oude Gaversesteenweg.

 5. De gewijzigde verkeerssituatie op het kruispunt Van Laetestraat x Heidestraat

a. Kruispunt Van Goethemstraat x Hundelgemsesteenweg.

Met de aanpassingen aan kruispunt van de Van Goethemstraat met de Hundelgemsesteenweg wou het lokaal bestuur Merelbeke de onveilige oversteken voor fietsers en de slechte zichtbaarheid op de invoegstroken aanpakken.

Er werd daarom besloten verkeerslichten te plaatsen en enkele aanpassingen door te voeren qua belijning op het kruispunt.

b. Kruispunt Bergstraat x Fraterstraat

Het kruispunt van de Bergstraat en de Fraterstraat stond op de schoolroutekaart als een gevaarlijk punt. Er was geen fietsoversteek in de Fraterstraat en de fietsers moesten in de Bergstraat oversteken vooraleer ze aan het kruispunt van de Fraterstraat kwamen. Om de oversteek vanuit de Bergstraat naar het dubbelrichtingsfietspad op de Fraterstraat veiliger te maken werden enkele aanpassingen doorgevoerd op het kruispunt.

Er werd in de Fraterstraat een fietsoversteek geschilderd voor fietsers in beide richtingen. Deze fietsoversteek sluit direct aan op het dubbelrichtingsfietspad in de Fraterstraat en het doorgetrokken dubbelrichtingsfietspad in de Bergstraat (zie punt 3).

Daarnaast werd de bocht waarin de fietsers de verbinding maken naar de Bergstraat beveiligd voor inslaand gemotoriseerd verkeer (beveiliging tegen onder andere dode hoek ongevallen) door jerseys te plaatsen op de scheiding van de fietsers en het ander verkeer.

Door die beveiliging van de fietsers a.d.h.v. jerseys is de draaicirkel zeer smal geworden voor zwaar verkeer, zeker als deze vanuit beide richtingen komen. We bekijken of er een mogelijkheid is het kruispunt te verbreden voor gemotoriseerd verkeer. Wel verwachten we met het openen van de brug minder zwaar verkeer door de Bergstraat onder andere door het verdwijnen van de omleidingsroute van De Lijn. We zullen dit monitoren na het openen van de brug.

c. Bergstraat

Fietsers moesten vroeger in de Bergstraat oversteken om zo ontdubbeld richting het kruispunt met de Fraterstraat te rijden. Om een veilige verbinding te voorzien met het dubbelrichtingsfietspad van de Fraterstraat werd ervoor gekozen om het dubbelrichtingsfietspad in de Bergstraat door te trekken. Het doortrekken van het fietspad zorgt ervoor dat fietsers maar 1 conflictpunt hebben met wagens in de plaats van 2 in de oude situatie.

Daarnaast wilden we ook het probleem van de wagens die op het fietspad reden om elkaar te kunnen kruisen aanpakken. Hiervoor zetten we een aantal paaltjes op de grens van het fietspad en voerden we in de Bergstraat een parkeerverbod in langs de even kant van de huisnummers. Het parkeerverbod moet ervoor zorgen dat kruisende wagens niet langer de noodzaak hebben om uit te wijken op het fietspad als er een wagen in de andere richting geparkeerd staat.

d. Kruispunt Waterstraat x Oude Gaversesteenweg.

Op het kruispunt van de Waterstraat en de Oude Gaversesteenweg moesten fietsers die naar de Waterstraat wilden voorheen twee keer een oversteekbeweging maken. Een keer in de Oude Gaversesteenweg en een keer in de Waterstraat. Om de aansluiting van het dubbelrichtingsfietspad in de Oude Gaversesteenweg met het dubbelrichtingsfietspad in de Waterstraat veiliger te maken werden beide fietspaden doorgetrokken tot ze elkaar ontmoeten op 1 gemeenschappelijke oversteekplaats. De locatie voor deze oversteekplaats werd zo gekozen dat het fietsverkeer komende van het fietspad langs de Tijarm van de Schelde ook vlot de doorsteek kan maken naar de Waterstraat en zo de Hundelgemsesteenweg.

e. Kruispunt Van Laetestraat x Heidestraat.

Op dit kruispunt werden voorsorteerstroken aangebracht voor het gemotoriseerd verkeer en zebrapaden voor voetgangers en fietsers.